Read the text, translate the last passage into English:

Miss Green was very fat. She weighed 100 kilos, and she was getting heavier every month, so she went to see her doctor. 

He said, ‘You need a diet, Miss Green, and I’ve got a good one here.’ He gave her a small book and said, ‘Read this carefully and eat the things on page 11 every day. Then come back and see me in two weeks’ time.’ 

Miss Green came again two weeks later, but she wasn’t thinner: she was fatter. The doctor was surprised and said, ‘Are you eating the things on page 11 of the small book?’ 

‘Yes, doctor,’ she answered. 

Հաջորդ օրը բժիշկը ճաշի ժամին այցելեց օրիորդ Գրինին: Օրիորդը շատ զարմացավ՝ տեսնելով նրան: 

-Օրիո՛րդ Գրին,- ասաց բժիշկը,- ինչո՞ւ եք  կարտոֆիլ և հաց ուտում: Դրանք ձեր դիետայի մեջ չեն մտնում: 

-Բայց, բժի՛շկ,- պատասխանեց օրիորդ Գրինը,- ես նախաճաշին եմ հետևել իմ դիետային: Սա իմ ճաշն է: 

Next day dotor goes to Miss green’s house at noon:She was surprised when she saw him: 

Doctor said:Miss Green, why are you eating french fries and bread : Those are not into your diet: 

Miss green said: Doctor but I folow my diet in my break fast:This is my launch: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s