Առաջադրանք, մակբայ

Տրվածգոյականներիցածանցմանմիջոցով կազմելմակբայներ։Հոգի-հոգեպեսդիվանագետ-դիվանագիտորենընկեր-ընկերաբարգազան-գազանաբարխումբ-խմբովինեղբայր-եղբայրաբարվերջ-վերջապեսազգ-ազգովիննյութ-նյութապեսգլուխ-գլխովինբարեկամ-բարեկամաբար Հետևյալմակբայներըգործածելբայերիհետ։ Ազնվորեն-ծառայելօրեցօր-մեծանալտարեցտարի-խորապես-մեն-մենակ-կուզեկուզ-հավիտյան-բարոյապես-հայրաբար-լռելյայն-բերնեբերան-խումբ- խումբ-արագ-արագ-վերջիվերջո-հոտնկայս-ներքուստ-նյութապես- Տրվածածականներիցածանցմանմիջոցով կազմելմակբայներ։Խորամանկ—խոլ—դաժան—էական—խոնարհ—թեթև—բարեխիղճ—մեղմ—խիզախ—քաջ— բարեխիղճ-

Հայոց լեզու

Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:1.Այգաբաց, անդրավարտիք, ամանոր,  նավասարդ, արփի, փափագ, արգասիք, բաղձանք,  թախիծ,   արեգակ, արշալույս, արդյունք, տաբատ,  նոխազ Այգաբաց-արշալույս անդրավարտիք-տաբատ արփի-արեգակ փափագ-բաղձանք ամանոր-նավասարդ նոխազ-թախիծ 2. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:Տերևազուրկ, սինլքոր, երանգավառ, համր,…

Առաջադրանք հայոց լեզվից

Առաջադրանք 11.Կետերի փոխարեն պահանջված ձևով գրի՛ր փակագծում դրված բառերն ու բառակապակցությունները:Երգելիս ձայնը գլուխն էր գցում: (երգել — ե՞րբ)Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար վախենալուց: (վախենալ — ինչի՞ց)Թեյը տանելիս թափեց: (տանել — ե՞րբ)Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ, տխուր կամ ծանր…

Գործնական քերականություն

1.Կազմիր տրված գոյականների սեռական հոլովաձևերը:Ապարանքի, ամռան, տարվա, հորաքրոջ, ձիու, ընկերուհու, կնքահոր, աղջկա, բնության, մարդկանց, կանանց, մորաքրոջ, գործընկերոջ, ամուսնու, ամպի, լեռան, այգու, տանտիկնոջ, օգնության, աշնան, սիրո, կորստի, գառան, գիշերվա, Արամենց, անկյան,…

Գործնական աշխատանք

Բառաշարքում առանձնացրու իրանիշ և անձնանիշ գոյականները:Երկիր, քահանա, եվրոպացի, հայելի, քարտաշ, անգղ, տնօրեն, այծյամ, հեքիաթագիր, ականջօղ, հաշվապահ, նժույգ, հարևան, վարդապետ, վարդանոց, առաջնորդ, իշխան, թռչուն, գահաժառանգ, գործողություն, գործընկեր,  դասընթաց, դասընկեր, դպիր, դպրոց,…

Գոյականի թիվը, 9.01

1.Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրու, բացատրիր օրինաչափությունը և երեքական բառով շարունակիր խմբերը:Ա. Քարեր, նավեր, բերդեր, պատեր, ծառեր, շենքեր:Բ. Գառներ, դուռներ, մատներ, թոռներ, ձուկներ, լեռներ, բեռներ:Գ. Աստղեր, արկղեր, վագրեր, արկղեր, սանրեր,…