Աֆորիզմներ խաղաղության մասին

Խաղաղության հասնում են լոկ այն դեպքում, եթե կարողանում են այն պարտադրել: Գուրմոն Քաղաքակրթությունը հակասությունների լուծման խաղաղ ուղիների անդադար որոնումն է, խաղաղության համընդհանուր ձգտումը: Էսքոլի Խաղաղության երևութականությունն ավելի վտանգավոր է դարձնում…

Մովսես Խորենացու «Ողբ» ստեղծագործությունը

Խորենացին տառապում է,որ հայոց աշխարհը դարձել է օտար նվաճողների թատերաբեմ, թալանվել է երկիրը, բարոյալքվել են մարդիկ, բանտարկվել են երևելիները, խախտվել են բարոյական նորմերը և ,ինքը չգիտի ու՞մ ողբա, թշվառ Մանուկ…

Առաջադրանք, մակբայ

Տրվածգոյականներիցածանցմանմիջոցով կազմելմակբայներ։Հոգի-հոգեպեսդիվանագետ-դիվանագիտորենընկեր-ընկերաբարգազան-գազանաբարխումբ-խմբովինեղբայր-եղբայրաբարվերջ-վերջապեսազգ-ազգովիննյութ-նյութապեսգլուխ-գլխովինբարեկամ-բարեկամաբար Հետևյալմակբայներըգործածելբայերիհետ։ Ազնվորեն-ծառայելօրեցօր-մեծանալտարեցտարի-խորապես-մեն-մենակ-կուզեկուզ-հավիտյան-բարոյապես-հայրաբար-լռելյայն-բերնեբերան-խումբ- խումբ-արագ-արագ-վերջիվերջո-հոտնկայս-ներքուստ-նյութապես- Տրվածածականներիցածանցմանմիջոցով կազմելմակբայներ։Խորամանկ—խոլ—դաժան—էական—խոնարհ—թեթև—բարեխիղճ—մեղմ—խիզախ—քաջ— բարեխիղճ-